Bedankt voor een geweldige NOC*NSF Nationale Sportweek 2020. Tot volgend jaar !

Actievoorwaarden NOC*NSF Nationale Sportweek-beweeg-quiz

Actievoorwaarden ‘NOC*NSF Nationale Sportweek-beweeg-quiz’ I. ALGEMEEN 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: NOC*NSF Nationale Sportweek-beweeg-quiz 2019 (verder te noemen: ‘de Actie’) van NOC*NSF (verder te noemen: ‘de Organisator’), gevestigd te Arnhem. 2. Deze Actie heeft als doel door middel van een wedstrijd leerkrachten en hun leerlingen te stimuleren de NOC*NSF Nationale Sportweek-beweegquiz in te zetten tijdens of naar aanleiding van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Met de wedstrijd – waarbij de leerkrachten de goeie antwoorden en mooiste omschrijving geven van wat sport met de leerlingen doet – is een prijs te winnen. 3. De Actie loopt van 14 september tot en met 1 oktober 2019. 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de URL www.nationalesportweek.nl worden geplaatst, voorzien van een datum. 5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. II. DEELNAME 6. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 7. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor leerkrachten in de middenbouw en bovenbouw van basisscholen in Nederland. Eventueel kunnen ook andere leerkrachten deelnemen. Uitgezonderd van deelname zijn medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. 8. Deelname is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. 9. De ouders of voogd dienen eveneens toestemming te verlenen voor het verstrekken van de prijs aan deze deelnemers. 10. Desgevraagd zullen deelnemers tot 16 jaar deze toestemming als voornoemd van de ouders of voogd overleggen aan Organisator. 11. Deelname aan de Actie geschiedt op de wijze zoals aangegeven op de website www.nationalesportweek.nl 12. De uiterste verzenddatum van het deelnameformulier is 1 oktober 2019. 13. Alle inzendingen worden eigendom van de Organisator. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen blijven bij de deelnemer. 14. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. 15. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Organisator. III. PRIJS & PRIJSUITKERING 17. In totaal is er 1 prijs te winnen: deze is nog nader te bepalen afhankelijk van de wensen van de school. 18. Een onafhankelijke jury bepaalt wie de winnaars zijn. 19. De winnaars ontvangen uiterlijk 29 november 2019 persoonlijk bericht. De winnaars worden tevens kenbaar gemaakt op de site www.nationalesportweek.nl 20. Over de (totstandkoming van de) uitkomst wordt niet gecorrespondeerd. 21. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. 22. Indien de prijs om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd binnen de gestelde termijn, komt iedere aanspraak op uitkering van de prijs door de winnaar te vervallen. Bij weigering van de prijs vervalt deze eveneens en kan daar op een later moment niet alsnog aanspraak op worden gemaakt. IV. AANSPRAKELIJKHEID 23. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs. 24. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 25. Noch Organisator noch Uitgeverij Zwijsen kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. 26. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. V. SLOTBEPALINGEN 27. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. 28. Vragen of klachten over de Actie kunnen onder vermelding van ‘Beweeg-quiz’ kenbaar worden gemaakt door contact op te nemen via info@nationalesportweek.nl 29. Op deze Actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen, van toepassing. Aldus opgemaakt te Arnhem, 14 september 2019